Παροχές Υπηρεσιών

Σύντομα το Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στη βιομηχανία είτε πραγματοποιώντας χημικές αναλύσεις τόσο σε σταφύλια και μούστο όσο και σε οίνους, είτε μέσω συμβουλευτικής υποστήριξης και διαμόρφωσης «business plan» σε παραγωγούς και σε επαγγελματίες του χώρου.

 

Image

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΡΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΝΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ

Image

Έχουν εντοπιστεί συνολικά περισσότερες από 800 διαφορετικές πτητικές ενώσεις στους οίνους με πολλές διαφορές στην φύση των ουσιών, την πολικότητα, την διαλυτότητα, την πτητικότητα και το pH. Είναι επομένως πολύ σημαντική η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την παραλαβή όλων αυτών των συστατικών.

Image

Το άρωμα των οίνων διαμορφώνεται από ένα σύνολο πτητικών συστατικών που προέρχονται από τα σταφύλια (πρωτογενές άρωμα), σχηματίζονται κατά τη διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης (δευτερογενές άρωμα) και ολοκληρώνεται κατά την συντήρηση και παλαίωσή του (τριτογενές άρωμα).

Έχουν εντοπιστεί συνολικά περισσότερες από 800 διαφορετικές πτητικές ενώσεις στους οίνους με πολλές διαφορές στην φύση των ουσιών, την πολικότητα, την διαλυτότητα, την πτητικότητα και το pH. Είναι επομένως πολύ σημαντική η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου για την παραλαβή όλων αυτών των συστατικών.

Ανάλυση των αρωματικών συστατικών με Αέρια Χρωματογραφία - Ολφακτομετρία

  • Η Αέρια Χρωματογραφία-Ολφακτομετρία (GC-O) είναι μια μέθοδος συνδυασμού των πληροφοριών που παρέχονται από τον χημικό χαρακτηρισμό και από την αντίληψη της οσμής.
  • Η GC-O χρησιμοποιεί ένα σύστημα GC-MS εξοπλισμένο με μια θύρα ανίχνευσης οσφρητικών οσμών: στην έξοδο της GC υπάρχει μια μάσκα εισπνοής, όπου ένα μέλος της ειδικής ομάδας μπορεί να εισπνεύσει το αέριο και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία οσμής σε αυτό.
  • Η τεχνική αυτή επιτρέπει την εκτίμηση της οσμής κάθε διαχωριζόμενου πτητικού συστατικού στην αέρια φάση και την ταυτοποίησή του

 

Image

OΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΠΡΟΦΙΛ ΟΙΝΩΝ

Το Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτων αναλαμβάνει την δημιουργία οργανοληπτικών προφίλ οινων και αλκοολούχων ποτών με την χρήση επιστημονικών μεθόδων.

Ετσι έχει δημιουργήσει πανελ εκπαιδευμένων δοκιμαστών. Η εκπαίδευση του πάνελ έγινε σε 30 συνεδρίες σε διάστημα πέντε μηνών. Οι εκπαιδευτικές συνεδρίες περιελάμβαναν εξοικείωση με τη διαδικασία της γευσιγνωσίας εκπαίδευση με πρότυπα αναφοράς, δηλαδή με δείγματα του προς μελέτη προϊόντος στα οποία έχει γίνει προσθήκη φυσικών ή χημικών αρωμάτων. Στην συνέχεια αξιολογούνται τα δείγματα και βαθμολογούνται ώστε να ελέγχεται η τυχον διαφοροποίηση των δειγμάτων καθώς και η επαναληψιμοτητα των δοκιμαστών. Συνεπώς αξιολογούνται τόσο τα δείγματα όσο και οι δοκιμαστές.

Για περισσότερα δείτε το pdf 

 

Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα