ΚΤΗΜΑ ΜΟΥΣΩΝ

«Διαχείριση της Ωρίμανσης των Σταφυλιών των ποικιλιών Μούχταρο και Σαββατιανό με τη χρήση Φυτο-ορμονών και Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Προϊόντων»

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΦΟΡΕΙΣ:


 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το MOU-SA επικεντρώνεται στη χημική, βιοχημική και μεταγραφική ανάλυση των σταφυλιών κατά τη διάρκεια των ξεχωριστών σταδίων ωρίμανσης, με στόχο τον καθορισμό του βέλτιστου χρόνου ωρίμανσης για την παραγωγή συγκεκριμένων τύπων οίνου. Ο απώτερος στόχος είναι να προσδιοριστεί ο βέλτιστος χρόνος συγκομιδής ανάλογα με τον επιθυμητό τύπο οίνου βασισμένος στην παρουσία και εξέλιξη συγκεκριμένων χημικών ενώσεων γεύσης τόσο στα σταφύλια όσο και στους παραγόμενους οίνους. Η σύνδεση της χημικής σύνθεσης με τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων τύπων οίνου θα παράσχει στους παραγωγούς μια αντικειμενική μέθοδο διαχείρισης και ένα εργαλείο για τον καθορισμό του χρόνου συγκομιδής.

 

Το Εργαστήριο Οινολογίας και Αλκοολούχων Ποτών είναι υπεύθυνο για τις καλλιεργητικές επεμβάσεις και τις εφαρμογές των φυτικών ορμονών κατά την ωρίμανση των σταφυλιών, για την εργαστηριακή ανάλυση και την προετοιμασία σταφυλιών για πρόδρομες και φαινολικές ενώσεις, καθώς και ανάλυση γονιδιακής έκφρασης (σε επίπεδο RNA). Το εργαστήριο θα πραγματοποιήσει επίσης οινοποίηση των σταφυλιών Σαββατιανό και Μούχταρο για κάθε στάδιο ωρίμανσης και ανάλυση των παραγόμενων οίνων. Θα παράγονται αφρώδεις οίνοι από το Σαββατιανό και οίνος παλαιωμένος σε δρυ από σταφύλια Μούχταρο.

Το ΜΟΥ-ΣΑ υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτείται από τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ- 04200.

 

Written by ipapaki
Category: Έρευνα
Hits: 429

Εργαστήριο Οινολογίας & Αλκοολούχων Ποτών, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, , Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 11855, Αθήνα, Ελλάδα